štvrtok 3. apríla 2014

Klimatická zmena a jej dôsledky podľa IPCC

Planéta sa otepľuje, globálna klíma sa mení a s tým prichádzajú aj dôsledky, ktoré možno vidieť už dnes!

Takto nejako znie zrejme najvýznamnejší odkaz zatiaľ poslednej správy Medzivládneho panelu pre klimatickú zmenu (IPCC), ktorá ďalej uvádza, že pokiaľ spoločnosť nenájde rozumný a dostatočne efektívny spôsob, ako priebeh klimatickej zmeny spomaliť (mitigácia) a adaptovať sa, pokračujúce otepľovanie povedie k zhoršovaniu dôsledkov vo všetkých sférach ľudských aktivít.  

Na začiatku tohto týždňa vyšla druhá časť piatej IPCC správy, pojednávajúca o dôsledkoch, zraniteľnosti a adaptácii na nie len prebiehajúcu, ale aj očakávanú klimatickú zmenu. Zatiaľ čo prvá časť tejto správy vyriekla veľmi jasný záver o tom, že naša planéta sa významne otepľuje (Obr. 1 a 2) a človek je hlavnou príčinou klimatickej zmeny, jej pokračovanie prináša pomerne znepokojivý obraz ďalekosiahlych dôsledkov, ktoré nie len že pozorujeme už dnes (Obr. 3), ale pokračujúcim otepľovaním sa stanú ešte viac zjavnejšími a hlavne deštruktívnejšími.

Obsahový rámec správy je pritom veľmi široký a doposiaľ asi najkomplexnejšie približuje všetko to, čo dnes vieme o pozorovaných a očakávaných dôsledkoch klimatickej zmeny jednak na fyzikálne systémy (atmosféra, oceány alebo ľadovce, atď.), biosféru (ľudia, rastlinné a živočíšne spoločenstvá, atď.), ale aj na samotnú ľudskú spoločnosť a jej hospodárske aktivity (poľnohospodárstvo, atď.). Veľmi široko, ale popri tom aj dosť konkrétne rieši otázku, ako uvedené dôsledky dostatočne efektívne zmierniť, berúc do úvahy všetky možné scenáre klimatickej zmeny v bližšej alebo vzdialenejšej budúcnosti. A tá, podľa toho, čo uvádza táto správa, nevyzerá ani zďaleka optimisticky.

Hlavné závery správy by sa dali zhrnúť do štyroch základných bodov:

 1. Dôsledky klimatickej zmeny, predovšetkým tie negatívne, možno pozorovať už dnes a vo všetkých oblastiach sveta.
 2. Pokračujúce globálne otepľovanie povedie aj v budúcnosti k rastu častosti výskytu a výraznosti extrémov počasia.
 3. Pre zmiernenie prejavov a dôsledkov budúcej klimatickej zmeny bude potrebné v jednotlivých sektoroch navrhnúť opatrenia, ktoré nám umožnia dostatočne rýchlu a pružnú adaptáciu na meniace sa podmienky.
 4. Bez adekvátneho znižovania emisií skleníkových plynov bude však akákoľvek adaptácia málo účinná a bude si vyžadovať značne vyššie náklady. Mitigačné opatrenia tak znížia nie len riziká vyplývajúce z dôsledkov klimatickej zmeny, ale celkom určite znížia náklady na adaptáciu.
Inými slovami, pokiaľ ľudia v najbližších rokoch, v tom lepšom prípade v najbližšom desaťročí, nezníži svoje vysoké emisie skleníkových plynov do atmosféry, planéta sa v najbližších desaťročiach môže otepľovať až natoľko rýchlo, že budeme mať skutočne čo robiť, aby sme sa takto rýchlej zmene dokázali prispôsobiť. A to dokonca aj v prípade, že sa neoteplí o viac ako 1,5 °C do konca storočia (v porovnaní s obdobím 1971-2000). Čo však ale v tom prípade, že sa bude v priebehu tohto storočia otepľovať oveľa rýchlejšie? Podľa IPCC je odpoveď celkom jasná - čím rýchlejšie otepľovanie "pripustíme", tým ďalekosiahlejšie a závažnejšie dôsledky možno očakávať (Obr 4-6).

Na prvý pohľad vyznieva táto informácia ako niečo nové, no v skutočnosti to nie je nič, o čom by sme už predtým nevedeli. V porovnaní s predošlou správou z roku 2007 je tu predsa len niečo nové. To, že klimatická zmena je realitou a ovplyvňuje nás všetkých bez rozdielu rasy či národnosti už v súčasnosti, žiaľ skôr negatívne, vieme dnes povedať s oveľa väčšou istotou, než kedykoľvek predtým. Dokonca vieme povedať aj to, že pokiaľ ľudstvo neupustí od masívneho využívania ropy, zemného plynu či uhlia a nevydá sa na cestu efektívnejšieho využívanie energie a zdrojov, rýchlosť, s akou sa Zem bude otepľovať v najbližšom storočí, môže dosiahnuť úroveň nezlučiteľnú s prežitím jedinečných prírodných spoločenstiev či mnohých ľudských komunít.

Rýchly posun klimatických zón, rast extrémnosti počasia, rozširovanie sucha či naopak častejšie povodne (Obr. 4) budú v kombinácii so zníženou dostupnosťou zdrojov a vody stavať všetky štáty sveta pred takmer neriešiteľný problém. Ako nakŕmiť miliardy ľudí (Obr. 5) a predísť tak vojnovým konfliktom o zdroje a vodu. Informácie o tom, čo možno očakávať od budúcich klimatických podmienok, a najmä ako sa na ne pripraviť dnes už máme. 

Ide len o to, ako tieto poznatky budeme schopní využiť v náš prospech a aspoň čiastočne zmierniť budúce dôsledky klimatickej nestability. Zatiaľ to ale vyzerá na to, že v prípade klimatickej zmeny začíname viditeľne ťahať za kratší koniec. A preto, pokiaľ nechceme čeliť ešte vážnejšej klimatickej kataklizme aká sa odohrala na Zemi na konci Permu pred 252 milión rokmi, mali by sme si konečne uvedomiť, že sme to predovšetkým my, ľudia, ktorí dokážu budúci vývoj aspoň čiastočne zvrátiť. Druhá a predovšetkým tretia pripravovaná časť IPCC správy nám ukazuje a ukáže ako na to.  


Oficiálne vyjadrenie Slovenského hydrometeorologického ústavu možno nájsť tu:
http://www.shmu.sk/sk/?page=1744&ocid=338.

Súvisiaci článok: Zvyšujúca sa extrémnosť počasia preverí naše limity adaptácie.Obr. 1: Veľkosť pozorovaných trendov globálnej a regionálnej teploty (hore) a očakávané zmeny do konca 21. storočia podľa jednotlivých emisných scenárov (v strede a dole; Zdroj: IPCC AR5 WGII)


Obr. 2: Veľkosť pozorovaných trendov atmosférických zrážok (hore) a očakávané zmeny do konca 21. storočia podľa dvoch vybraných emisných scenárov - RCP2.6 a RCP8.5 (v strede a dole; Zdroj: IPCC AR5 WGII)


Obr. 3: Mapa zobrazujúca prehľad najvýznamnejších pozorovaných dôsledkov klimatickej zmeny v prírodných a spoločenských systémoch a miera istoty odhadov ich veľkosti (Zdroj: IPCC AR5 WGII)

Obr. 4: Dlhodobý vývoj a očakávané zmeny celkového počtu ľudí vystaveného priamym dopadom 100-ročných povodní podľa viacerých emisných scenárov (Zdroj: IPCC AR5 WGII)


Obr. 5: Predpokladané zmeny poľnohospodárskych výnosov podľa dostupných štúdií - žlté predpokladajú celkový pokles, modré nárast výnosov pre vybrané časové horizonty 21. storočia (Zdroj: IPCC AR5 WGII)

Obr. 6: (vľavo) Projekcie globálnej teploty podľa dvoj krajných emisných scenárov - RCP2.6 a RCP8.5; (vpravo) odhad miery rizika pre vybrané indikátory - napr. extrémne počasie - čím výraznejší nárast globálnej teploty, tým závažnejšie dôsledky jednotlivých indikátorov možno očakávať (Zdroj: IPCC AR5 WGII)


Zdroje
4 Takeaways from IPCC Report Reveal Worsening Impacts of Climate Change
The global reaction to the latest IPCC climate report: what it means for China and the world
Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability (Summary for Policymakers)
Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability (Technical summary)
There Is No Question That We Live in a World Already Altered by Climate Change
IPCC report warns of future climate change risks, but is spun by contrarians
Climate Change Impacts in Pictures: 8 Stark IPCC Images
IPCC Says Climate Change is Here, World Needs to Adapt
http://1url.cz/ORaA
Debt Rattle Apr 1 2014: What Kills The Economy Kills The Planet Kills Us
http://1url.cz/0RlH

1 komentár:

 1. Jozef,
  tak ako píšeš v prvom odstavci - pokiaľ spoločnosť nenájde spôsob...
  Myslím, že spôsob je nájdený - zmeniť model rastu na model rozvoja (v duchu publikácie - Limity rastu).
  Stačilo by to "už len" aplikovať.
  A keďže ľudia sú takí akí sme, tak možno ten takmer istý kolaps celého systému (eko - hospodárstvo - demografia) môže nakoniec planéte aj pomôcť - vo forme nového žačiatku
  Rastislav

  OdpovedaťOdstrániť

Vysušovanie krajiny vs. silnejúci skleníkový efekt

Je príčinou klimatickej zmeny a globálneho otepľovania vysušovanie krajiny? V súvislosti s príčinami globálneho otepľovania a klimatick...