pondelok 25. marca 2013

Záhada (ne)pokračujúceho globálneho otepľovania leží hlboko v oceánoch


Otepľovanie planéty sa nezastavilo, naopak neustále sa zrýchľuje

Ak ste sa niekedy pozerali na krivku globálnej teploty (Obr. 1), priemerujúcu nielen teplotné pomery pevnín, ale aj oceánov, zrejme ste si všimli niekoľko zaujímavých rysov. Popri medziročnej premenlivosti, ktorá sa prejavuje „skákaním“ alebo kolísaním hodnôt hore-dole okolo určitej strednej hodnoty, ste celkom určite dokázali rozpoznať aj dlhodobý trend, ktorý je najmä od 70. rokov 20. storočia zreteľne rastúci. Problémom tejto krivky je ale to, že v sebe zahŕňa tak vplyvy prírodného, ako aj antropogénneho charakteru. A prečo si myslím, že je to problém? Pre laika môže byť obraz zmien klímy, ktorý sa mu ponúka pri pohľade na takýto priebeh globálnej teploty od roku 1880 (prípadne od roku 1850) trochu mätúci a nič nehovoriaci o príčinách tohto vývoja. Ak im chceme trochu viac porozumieť, potrebujeme sa dostať trochu viac pod povrch, aby sme neinterpretovali len prvotný „dojem“ z tejto, celkom určite najpopulárnejšej a najdiskutovanejšej krivky posledných rokov. Jedna z najčastejších chýb, ktorej sa dopúšťajú tak laici, ako aj "klimaskeptici", súvisí s vývojom globálnej teploty v posledných 15 rokoch. 


Obr. 1: Priemerná globálna teplota v období 1850-2012 podľa troch svetových databáz: Met Office Hadley Centre/Climatic Research Unit HadCRUT4, NASA GISS and NOAA NCDC (Zdroj)

O čom je reč? Ako vidieť z Obr. 1, po pomerne strmom náraste teploty od 70. rokov minulého storočia sa tempo po roku 1998 akosi zvoľnilo. Budí to dojem, akoby sa otepľovanie takmer úplne zastavilo. Skutočne je tomu tak? Krivka je, ako sme uviedli už vyššie, priemerom teplôt prízemných vrstiev troposféry, tak nad pevninami ako aj nad oceánmi. Vzduch však podlieha pomerne veľkým teplotným zmenám a ani zďaleka nemá porovnateľnú tepelnú kapacitu ako napríklad voda, v tomto zmysle pozemské oceány. A keďže oceány pokrývajú viac ako 70 % zemského povrchu a ich priemerná hĺbka je o niečo viac ako 3000 metrov, niet pochýb o tom, že predstavujú pre globálny klimatický systém Zeme najväčší rezervoár tepla. Ak sa zemská atmosféra z nejakého dôvodu začne ochladzovať, napríklad kvôli poklesu aktivity Slnka, oceány veľmi efektívne toto ochladzovanie pomerne dlhú dobu brzdia tým, že do atmosféry uvoľňujú teplo, akumulované v dobách, kedy sa planéta naopak otepľovala. Presne takto to funguje s oceánmi aj dnes, len s tým rozdielom, že sme presne v opačnej situácii. Zemská atmosféra sa v dôsledku zvýšeného množstva radiačne aktívnych plynov otepľuje a takmer všetko prebytočné tepla ukladá práve do oceánov (viac ako 93 %, Obr. 2). Avšak, už aj tá malá časť tepla, ktorá zostáva v atmosfére sa prejavuje v podobe výrazne rastúceho trendu globálnej teploty. 


Obr. 2: Vizualizácia podielu prebytočného tepla smerujúceho do jednotlivých subsystémov globálneho klimatického systému - hodnoty vypočítané za obdobie 1993-2003 (Zdroj)

Celkom určite vám teraz napadla otázka, aké veľké by otepľovanie bolo, nebyť oceánov. Určitú predstavu získate, ak sa pozriete na globálny trend vývoja obsahu tepla v oceánoch (Obr. 3). Niektorí klimatológovia celkom opodstatnene tvrdia, že ak chceme vidieť reálny obraz globálneho otepľovania, stačí sa pozrieť do oceánov. A skutočne. Vývoj obsahu tepla v rôznych hĺbkach podlieha len minimálnej premenlivosti, zato ale celkový trend je pozoruhodne výrazný – rastúci, a dokonca ani v posledných rokoch nezaznamenal odklon od tohto vývoja. Práve naopak, ako ukazuje aj jedna z posledných štúdií, zameraná na analýzu dlhodobých trendov tepelného obsahu oceánov, akumulácia tepla globálnym klimatickým systémom sa neustále zrýchľuje. Článok bol uverejnený v impaktovom časopise Geophysical Research Letters (Distinctive climate signals inreanalysis of global ocean heat conten; autori: Balmaseda, Trenberth, a Källén). 


Obr. 3: Porovnanie vývoja tepelného obsahu vrstiev oceánov v hĺbkach 0-700 m (svetlomodrá) a 700-2000 m (tmavomodrá) s mierou oteplenia v atmosfére (červená) v období 1961-2008 (Zdroj)
 
Jeho závery nielenže jednoznačne vyvracajú populárny mýtus o tom, že planéta Zem sa od roku 1998 už neotepľuje, ale poskytuje aj vysvetlenie príčiny toho, prečo krivka globálnej teploty nerastie v poslednom desaťročí v zhode so scenármi globálnych cirkulačných modelov, založených na náraste koncentrácií CO2 v atmosfére. Príčina je dnes už zrejmá. Analyzovaním teplotných údajov pochádzajúcich z batytermografov a morských bójí systému AGRO (údaje poskytlo Európske centrum pre strednodobé predpovede – ECMWF) v rôznych hĺbkach autori zistili, že približne 30 % z celkového oteplenia oceánov sa v poslednom desaťročí uložilo do hlbších vrstiev oceánov, ležiacich v hĺbkach viac ako 700 metrov. To ale nie je všetko. Vývoj akumulácie tepla vo všetkých analyzovaných úrovniach oceánu poukazuje ešte na jeden, oveľa závažnejších fakt, a to, že práve intenzívnejšie ukladanie tepla do väčších oceánskych hĺbok stojí za spomalením otepľovania atmosféry v poslednej dekáde (Obr. 4). 

Spomalenie trendov otepľovania v atmosfére by nám preto nemalo dodávať pocit falošného optimizmu z toho, že sa klimatická zmena spomalila alebo úplne zastavila, a že sa de facto nič tak dramatické nedeje. Toto je takpovediac až fatálny omyl


Obr. 4: Tepelný obsah oceánov vo hĺbkach od 0 do 300 m (sivá), do 700 m (modrá) a v celej hĺbke oceánov (fialová) získaný zo simulácií modelov a reanalýz ECMWF (ORAS4) - časové rady predstavujú hodnoty mesačných odchýlok (od priemeru 1958-1965) zhľadených 12-mesačným kĺzavým priemerom. Vertikálne banery zvýrazňujú obdobia s ochladzujúcim účinkom troch veľkých sopečných erupcií (Agung v r. 1963, El Chichon v r. 1982, Mt. Pinatubo v r. 1991) a otepľujúcim účinkom El Niña z rokov 1997/1998 (Zdroj)
 
Zem nielenže v akumulácii tepla pokračuje, ale ako naznačujú aj vyššie popísané závery, deje sa tak v stále rýchlejšom tempe. Dosiahnuté výsledky sú navyše konzistentné s predošlými analýzami vývoja tepelného obsahu oceánov (napr.: Nuccitelli et al. (2012); Levitus et al. (2012); Von Schuckmann & Le Traon (2011)).


Obr. 5: Percentuálny podiel antropogénnych a prírodných faktorov na otepľovaní v období posledných 50-65 rokov podľa viacerých zdrojov: Tett et al. 2000 (T00, tmavomodrá), Meehl et al. 2004 (M04, červená), Stone et al. 2007 (S07, svetlozelená), Lean and Rind 2008 (LR08, purpurová), Huber and Knutti 2011 (HK11, svetlomodrá), Gillett et al. 2012 (G12, oranžová), Wigley and Santer 2012 (WS12, tmavozelená), and Jones et al. 2013 (J12, ružová). (Zdroj)

Ďalším pozoruhodným príspevkom je analýza príčin súčasného otepľovania od autorského kolektívu Jones, Stott a Christidis (všetci pracujúci v MetOffice vo Veľkej Británii). Autori využili pre analýzu výstupy globálnych klimatických modelov projektu CMIP5 (World Climate Research Programme’s Coupled ModelIntercomparison Project Phase 5), založených na náraste koncentrácií skleníkových plynov v atmosfére a porovnali ich s nameranými hodnotami globálnej teploty. 

Zatiaľ, čo reálne namerané údaje vykazovali v období posledných 60 rokov (1951-2010) celkový trend oteplenia na úrovni 0,6 °C, modelové simulácie CMIP5 dávali pre tú istú časovú periódu oteplenie o niečo vyššie (0,6 až 1,2 °C). Tento, na prvý pohľad rozpor, je v prípade reálnych údajov spôsobený ochladzujúcim účinkom aerosólov (do 0,5 °C). Percentuálny podiel jednotlivých faktorov vplývajúcich na globálnu teplotu (skleníkové plyny, aerosóly, vulkanické erupcie a slnečná aktivita) bol vypočítaný na základe čiastkových behov modelov zahrňujúcich vždy len jeden z uvedených faktorov (nakoniec bol model pustený so zahrnutím všetkých). 

Treba na okraj poznamenať, že modely celkovo nadhodnocujú súčasné otepľovanie. Je to spôsobené hlavne tým, že do modelov doposiaľ nedokážeme dostatočne zahrnúť vplyvy, ktoré stoja za spomalením otepľovania atmosférickej časti klimatického systému v poslednej dekáde (ako už vieme, príčinou bola zvýšená akumulácia tepla do oceánov), Toto nadhodnocovanie sa prejavilo napríklad aj tým, že súčet percentuálnych podielov účinku jednotlivých faktorov vychádza takmer vždy viac ako 100 % (Obr. 5). 


Obr. 6: Priemerná ročná globálna teplota (ako odchýlka od priemeru 1880-1919) zo simulácií CMIP3 (modrá) CMIP5 (červená) so zahrnutím všetkých faktorov ovplyvňujúcich teplotu; čierne línie predstavujú pozorovanú globálnu teplotu podľa štyroch svetových databáz. Všetky modelové a merané výstupy majú rovnaké priestorové pokrytie ako  HadCRUT4 (Zdroj)


Obr. 7: To isté ako na Obr. 6, ale s tým rozdielom, že výstupy zo simulácií CMIP3 (modrá) CMIP5 (červená) počítajú výlučne len s účinkom prírodných faktorov (Zdroj)


Obr. 8: Ročná priemerná globálna teplota (odchýlka od priemeru 1880-1919) podľa výstupov simulácií CMIP5 (červená - so započítaným účinkom len skleníkových plynov) a nameraných údajov zo štyroch svetových databáz (čierne línie) (Zdroj)

Hlavným záverom tohto príspevku je zistenie, že súčasné otepľovanie, pozorované v období posledných 60 rokov, nie je možné vysvetliť pôsobením žiadneho z prírodných faktorov (ako vidieť na Obr. 7, ich spoločný účinok je ochladzujúci), či dokonca vnútornou variabilitou klimatického systému (napr. pôsobením El Niña). Naopak vplyv radiačného pôsobenia skleníkových plynov, a to predovšetkým CO2, je výrazne dominantný (na oteplení sa podieľal z 100-200 % - tento podiel bol čiastočne znížený ochladzujúcimi účinkami antropogénneho pôvodu – napr. aerosólami). 


Obr. 9: Atmosférické otepľovanie síce vďaka pôsobeniu vnútornej variability klimatického systému v poslednom desaťročí mierne spomalilo, no oceánska čast systému sa otepľuje stále rýchlejšie (čiastočne môže za to aj takmer permanentná chladná fáza ENSO - La Niña, ktorá dominovala v období 2000-2010 veľmi výrazne)


Pozorované trendy otepľovania a prejavy klimatickej zmeny
 
Meteorologické pozorovania poukazujú na to, že priemerná teplota zemského povrchu je o takmer 0,8 °C vyššia ako bola pred 100 rokmi. Od polovice 70. rokov sa oteplilo o 0,6 °C. V priebehu posledných 25 rokov rástli globálne teploty vzduchu rýchlosťou približne 0,2 °C za desaťročie, čo je vo veľmi dobrej zhode s predpoveďami založenými na náraste množstva skleníkových plynov. Dokonca aj napriek poklesu intenzity slnečného žiarenia, trend otepľovania pokračuje a nielen to. Zatiaľ posledná správa Medzivládneho panelu o zmene klímy (Intergovernmental Panel on Climate Change - IPCC) uvádza, že 12 najteplejších rokov v histórii meteorologických pozorovaní sa vyskytlo od začiatku 90. rokov 20 storočia


Obr. 9: Globálna teplota zemského povrchu v období 1850-2006. Teplota je uvádzaná v odchýlkach od dlhodobého priemeru 1961-1990. Lineárne trendy sú vypočítané pre časové obdobia 150 (0,045 °C ± 0,012 °C), 100 (0,074 °C ± 0,018 °C), 50 (0,128 °C ± 0,026 °C) a 25 (0,177 °C ± 0,052 °C) rokov – trendy jednoznačne potvrdzujú zrýchľovania otepľovania) (Zdroj: IPCC AR4 2007).

Zatiaľ posledná hodnotiaca správa IPCC z roku 2007 (AR4) predstavila celkom jednoznačný obraz o prebiehajúcom otepľovaní globálnej klímy. Za posledných 30 rokov je teplotný trend v rámci obdobia do roku 2006 0,177 °C ± 0,052 °C oteplenia za desaťročie. Ak toto obdobie aktualizujeme o roky 2007 a 2008, získame trend 0,187 °C ± 0,052 °C za desaťročie. Na nižšie uvedenom grafe v obr. 3, ktorý zachytáva vývoj globálnej teploty zemského povrchu od roku 1850 do roku 2006, je možné identifikovať dve hlavné fázy otepľovania v 20. storočí, a to v  obdobiach 1910-1940 a neskôr 1975-2006. Lineárne trendy označené farebnými čiarami potvrdzujú zrýchľovanie otepľovania ku koncu 20. storočia a na začiatku 21. storočia. 

Najdôležitejšie prejavy zmeny klímy je možné na základe záverov IPCC zhrnúť do nasledujúcich bodov:
 • Zvýšenie priemernej globálnej teploty vzduchu v dôsledku interakcie prírodných faktorov  a ľudských aktivít o 0,74 °C za sto rokov (1906-2005).
 • Zvýšenie teploty oceánov minimálne do hĺbky 3 000 m a povrchu oceánov o 0,6 °C, vzostup hladiny oceánov o 0,12-0,22 m v priebehu 20. Storočia.
 • Topenie horských a kontinentálnych ľadovcov vo všetkých významných horských oblastiach sveta, v Grónsku a Antarktíde.
 • Zvýšenie frekvencie a intenzity extrémnych prejavov počasia, vzrast častosti výskytu a intenzity extrémnych maxím meteorologických a hydrologických prvkov na celom svete – napr. intenzívnejšie zrážky; prehĺbenie extrémnych meteorologických a hydrologických miním – častejší výskyt sucha, atď. (okrem minimálnej teploty vzduchu).
 • Zvýšenie maximálnych teplôt vzduchu, zvýšenie častosti výskytu tropických dní (maximálna denná teplota ≥ 30 °C), predlžovanie a rast extrémnosti vĺn horúčav, zvýšenie častosti výskytu období bez zrážok, zvýšene minimálnych denných teplôt vzduchu, zníženie frekvencie mrazových dní na všetkých kontinentoch.
 • Zvýšenie častosti výskytu extrémnych zrážok, najmä vo vlhkých oblastiach, rast intenzity, zvýšenie častosti výskytu a maximálnych prietokov povodní.
 • Významný nárast zrážok vo východných častiach Severnej a Južnej Ameriky, severnej Európy a severnej a centrálnej Ázie, pokles zrážok v Stredomorí, Sahelu, južnej Afrike a južnej Ázii.
 • Zmenšenie rozsahu snehovej pokrývky, najmä na severnej pologuli, v jarnom a letnom období o 5 % (1966-2005); skrátenie obdobia s výskytom trvalej snehovej pokrývky, výrazný ústup trvalo zamrznutej pôdy (permafrostu) na severnej pologuli.
 • Zmeny vzdušného prúdenia, posun cirkulačných systémov smerom ku geografickým pólom (rozširovanie cirkulácie tropických šírok smerom na sever, resp. na juh od rovníka), zosilnenie západných vetrov v miernych zemepisných šírkach.
 • Zvýšenie časti výskytu silných hurikánov a tajfúnov, nárast ich deštruktívnej sily.
 • Predlženie vegetačného obdobia vo vyšších geografických šírkach.
 • V dôsledku rastu teploty vôd dochádza k jej zvýšenej eutrofizácii, čo vedie k zvýšeniu frekvencie výskytu vodných (morských) rias, vrátane toxických druhov.  

Literatúra

9 komentárov:

 1. Opat, vynikajuci clanok. Cakam, kedy si ho vsimne niekto dalsi a zacne vecne diskutovat, snad nie som prilisny optimista ;-)

  Predsa na preziti ludstva v slusnych podmienkach musi zalezat kazdemu :))

  OdpovedaťOdstrániť
 2. Urcite im na tom zalezi, Alex, ale asi si to zatial nikto nespaja s klimatikou zmenou ...

  OdpovedaťOdstrániť
 3. Kolega z SAV mi v diskusii k tomuto clanku polozil velmi zaujimavu otazku: "Preco oceany nepohlcuju teplo stale v rovnakej miere?". Prikladam aj sem odpoved, aby to bolo trochu viac jasne:

  Z tohto pohladu je velmi dolezite, co sa deje v tropickych oblastiach oceanov. To, ze v poslednych 20-30 rokoch ocean uklada viac tepla suvisi s fyzkou morskych prudov a najma termohalinnej cirkulacie - cim viac sa povrchove oceany ohrievaju, tym intenzivnejsi je kolobeh morskej vody vo vertikalnom profile. Dane je to tym, ze z ich povrchu sa pri vyssej teplote vypari viac vody, cim sa voda na povrchu stava hustejsou, kvoli rastu obsahu soli (z fyziky sice vieme, ze voda ma pri vyssej teplote mensiu hustotu ako studena, preto sa hromadi na povrchu, ale pri morskej vode to trochu komplikuje salinita), a klesa do vacsich hlbok. V tomto procese vsak vyznamne asistuju morske prudy, napr. Golfsky, ktory transportuje znacne kvanta teplej vody do severneho Atlantiku (cestou voda dalej hustne vyparom z morskej hladiny). V priestore medzi Islandom a Skandinaviou sa podstatna cast GP ponara do vacsich hlbok a "berie" so sebou aj cast tepla, ktora sa tu uklada (hlbinna cirkulacia rozvadza toto teplo dalej do vsetkych oceanov - prevazne v hlbkach okolo 3000m).

  To, ze to takto funguje aj v tropickych oblastiach Pacifiku, vidiet na priklade toho, ze od zaciatku 90. rokov, ale najma po roku 2000 vyrazne dominuje v ENSO oscilacii jej chladna faza LA NINA (kedy do rozsiahlej casti povrchovych vod tropickeho Pacifiku prenikne chladna dnova voda), ktora ukladanie tepla do oceanov vyrazne podporuje. Viac o fungovani termohalinnej cirkulacie sa mozes docitat napr. aj tu: http://www.shmu.sk/sk/?page=1744&id=&ocid=159

  OdpovedaťOdstrániť
  Odpovede
  1. Ale ak by im (naozaj) zalezalo, tak si to s tymto spajali ;-)

   Ano, to, preco oceany nepohlcuju "stale rovnako" sa vlastne pyta aj K Trenberth - resp. si vsima, ze klimaticke modely nedokazu zachytit tieto kratkodobe zmeny v teplotach, resp. prudeni oceanov.

   - oceany su kratkodobo urcite vyznamne, v horizonte desatroci vsak ich vyznam klesa. Dik za vysvetlenie, zaujimave!!

   Odstrániť
  2. No mám z toho trošku zmätok... veľa času a energie sa venuje podobným štúdiam, ľudia to berú ako senzáciu a katastrofický scenár, média o tom s veľkou radosťou píšu... a jediný výsledok z toho je, že zase niekto zarobí na predaji emisií a podobných veciach. Dočítal som sa tu, že všetko oteplenie vlastne spôsobuje ľudská činnosť a vplyvy prírody zemeguľu ochladzujú. Ale veď predsa vo vývoji zeme bolo viac dôb ľadových, sú to prirodzené cykly. A že je otepľovanie rýchlejšie ? Z dlhodobého hľadiska je nejaké storočie na predpovede ďalšieho vývoja predsa len smiešne malý úsek. No a čo sa vlastne stane...bude teplejšie, budeme tu pestovať citrusy, ľady sa roztopia, niektoré pevniny sa potopia, ľudia sa presťahujú inde...miesta je dosť, úrody budú vyššie, Amazónia sa vysuší, ako kedysi Sahara a vývoj ide ďalej. Sú to prirodzené periódy a nikto tomu nezabráni. Len ľutujem, že som nevyštudoval túto oblasť...mohol som si krásne žiť, robiť vedeckú činnosť, vymýšľať teórie, predpovedať budúci vývoj, robiť krásne grafy, publikovať vedecké práce, mať tituly a takmer nikto by mi nemohol moju prácu skontrolovať, spochybniť alebo vyvrátiť ... prínos pre ľudstvo takmer nulový...už sa teším na ďalšie štúdie, ktoré budú tvrdiť niečo úplne iné :)

   Odstrániť
  3. Zdravim Vas pan Pavelka,

   vidim a teda citam, ze "zmatok" na Vasej strane je velky, ale nic si z toho samozrejme nerobte, taketo pocity z globalneho oteplovania (GO) a najma jeho riesenia ma asi vacsina ludi, az na niekolko zasvatencov.

   Chcel by som ale uviest na pravu mieru niekolko veci, ktore ste spomenuli vo svojej reakcii. To, ze media a TV, ci dokonca filmovy biznis, robia z GO senzaciu, takmer vzdy okorenenu nejak katastrofickym vyhladom do budunosti, je velmi kontraproduktivny pristup, ktory rozhodne nijako nepomaha spolocnosti v hladani rozumneho a efektivneho riesenia. Mam teraz na mysli najma postoj jednotlivcov, ktori su castymi "katastrofickymi" spravami tohto typu uz skotocne prehlteni a znechuteni. Cely problem GO si naopak vyzaduje konstruktivny a racionalny pristup, a otvorenu diskusiu na vsetkych urovniach (od obcana az po narodne vlady).

   To, akym sposobom sme sa donedavna pokusali obmedzit emisie CO2 (cape&trade system s povolenkami) je skutocne krok vedla. Povodny kocept bol celkom rozumny, no velky biznis z toho urobili predovsetkym politici a velke firmy, ktore ho v podmienkach volneho trhu lahko zneuzili (vyrazne tomu napomohli politici). Tak to aspon vnimam ja. Mozem Vas vsak ubezpecit, ze klimatologovia a vedecky vyskum s tymto systemom obchodovania "s teplym vzduchom" nemaju nic spolocne.

   Pokial ide o dosledky GO, vec je trochu zlozitejsia, nez ako ste ju vykreslil a netreba to v ziadnom pripade bagatelizovat len na nejake citrusy. :-)

   Predovsetkym, GO nie je len o oteplovani atmosfery ci oceanov. Na zvysovanie teploty systemu reaguju s roznym oneskorenim aj dalsie systemy (ladovce, biosfera, permafrost, a koniec koncov aj nasa civilizacia). Kazdopadne, uz v samotnej atmosfere sa vplyvom zvysovania teploty meni cely rad dalsich fyzikalnych velicin, predovsetkym vlhkost vzduchu, od ktorej mnozstva zavisi zase mnozstvo tepla transportovaneho z oceanov a povrchu pevnin do atmosfery. Cim je vlhkosti viac, tym su tieto toky tepla intenzivnejsie, co sa prejavuje aj vo zvysenej dynamike mnohych atmosferickych fenomenov. Najkrajsim prikladom su napr. letne burky, ci vacsie a komplexnejsie burkove systemy, ako napr. tropicke cyklony, ktore v podmienkach teplejsej a vlhsej atmosfery mozu dosiahnut vyssej intenzity a sily. Ako asi spravne tusite, vedie to k vyraznejsej extremite uvedenych javov. Takze je uplne jedno, ci u Vas na zahradke bude o 50 rokov teplejsiem, dolezitejsie bude to, aky charakter pocasia s tym bude spojeny a akym extremom budete vystaveny (a kolko si v konecnom dosledku na sanaciu skor zaplatite). A na toto sa budeme musiet zial adaptovat, co samozrejme nebude lacne!

   Odstrániť
  4. Prirodzene, v historii Zeme sme zaznamenali aj vacsie klimaticke zmeny (islo vsak najma o regionalne zmeny), no to este nebol na scene clovek so svojou rozpinajucou sa civilizaciou. Ze je to jedno? Obavam sa, ze nie. V hre totiz nie je len nasa adaptacia, ale aj adaptacia zivota ako takeho. Pouzijem teraz vynatok z jedneho skorsieho clanku, ktory som napisel este koncom februara: "Ľudstvo prinieslo na Zem fenomény, s ktorými sa planetárna biosféra vyrovnáva len s veľkými problémami.Znečisťovanie ovzdušia a oceánov, degradácia pôdneho fondu, odlesňovanie, strata vody v krajine, ničenie ekosystémov, rozširovanie technickej infraštruktúry, úbytok prírodného prostredia a v konečnom dôsledku aj samotné globálne otepľovania nútia všetky ostatné životné formy k ústupu do krajne izolovaných prírodných enkláv, odkiaľ už nieto takmer úniku. Dnes už vieme, že v minulosti sa živočíšne ale aj rastlinné druhy dokázali prispôsobiť aj pomerne rýchlym klimatickým zmenám (napr. počas udalosti PETM spred 55 milión rokmi), a to najmä vďaka migrácii. Dnes je to už takmer nemožné, žiaľ, vďaka všadeprítomnej ľudskej infraštruktúre - diaľnice, cesty, urbanizované oblasti, apod. Jediným prostredím, kde migrácia je zatiaľ ako-tak možná, je oceán (no vzhľadom na jeho značné znečistenie je aj táto skutočnosť krajne diskutabilná). Ani vzduch - atmosféra, už nie je pre život bezpečným prostredím (vzhľadom na hustú a frekventovanú leteckú dopravu)"

   Odstrániť
 4. Uloha oceanov v klimatickom systeme Zeme sa samozrejme da najlepsie vysvetlit na priklade fungovania ENSO oscilacie (El Nino/La Nina), pripadne AMOC v Atlantiku. Planujem o tom napisat blog, takze trpezlivost, my friend!! :))

  OdpovedaťOdstrániť
 5. Prikladam velmi zaujimavu reakciu ku klimatikej citlivosti, ktoru pripravil John Cook ako reakciu na tento clanok: http://www.economist.com/news/science-and-technology/21574461-climate-may-be-heating-up-less-response-greenhouse-gas-emissions

  Making Sense of Sensitivity … and Keeping It in Perspective

  Yesterday The Economist published an article about climate sensitivity – how much the planet's surface will warm in response to the increased greenhouse effect from a doubling of atmospheric CO2, including amplifying and dampening feedbacks. For the most part the article was well-researched, with the exception of a few errors, like calling financier Nic Lewis "an independent climate scientist." The main shortcomings in the article lie in its interpretation of the research that it presented.

  For example, the article focused heavily on the slowed global surface warming over the past decade, and a few studies which, based on that slowed surface warming, have concluded that climate sensitivity is relatively low. However, as we have discussed on Skeptical Science, those estimates do not include the accelerated warming of the deeper oceans over the past decade, and they appear to be overly sensitive to short-term natural variability. The Economist article touched only briefly on the accelerated deep ocean warming, and oddly seemed to dismiss this data as "obscure."

  The Economist article also referenced the circular Tung and Zhou (2013) paper we addressed here, and suggested that if equilibrium climate sensitivity is 2°C to a doubling of CO2, we might be better off adapting to rather than trying to mitigate climate change. Unfortunately, as we discussed here, even a 2°C sensitivity would set us on a path for very dangerous climate change unless we take serious steps to reduce our greenhouse gas emissions.

  Ultimately it was rather strange to see such a complex technical subject as climate sensitivity tackled in a business-related publication. While The Economist made a good effort at the topic, their lack of expertise showed.

  For a more expert take on climate sensitivity, we re-post here an article published by Zeke Hausfather at the Yale Forum on Climate Change & the Media.

  Viac tu: http://skepticalscience.com/hausfather-economist-sense-of-sensitivity.html#.UVSuiWLjegU.facebook

  OdpovedaťOdstrániť

Vysušovanie krajiny vs. silnejúci skleníkový efekt

Je príčinou klimatickej zmeny a globálneho otepľovania vysušovanie krajiny? V súvislosti s príčinami globálneho otepľovania a klimatick...